Přihláška

Vítejte v novém pololetí.

Vyplněním následujícího formuláře nám dáváte vědět o svém zájmu zapsat sebe nebo své dítě do jednoho z našich kurzů lezení na umělé stěně.

Před odesláním si, prosím, pozorně přečtěte obecné nařízení o ochraně osobních údajů (níže), provozní řád ZŠ Satalice a přilehlé školní tělocvičny, respektive provozní řád lezecké stěny BigWall, a také provozní řád HO Satalice.

!!!UPOZORNĚNÍ!!!
Odesláním přihlašovacího formuláře beru na vědomí, že lezení na umělé stěně patří mezi rizikové – adrenalinové sporty, kdy může dojít i k vážným zraněním osob.
U zájemců mladších 18 let je nutný písemný souhlas rodičů.
Po ukončení činností a mimo čas kurzu instruktoři za děti NEZODPOVÍDAJÍ.

Odesláním formuláře souhlasíte s příslušnými provozními řády a potvrzujete, že jste s nimi seznámili i Vaše dítě.

 
Zároveň odesláním Vašich osobních údajů skrze formulář (přihlášku) níže potvrzujete, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) berete na vědomí a souhlasíte se zpracováváním Vámi poskytnutých osobních údajů správcem – HO Satalice z.s., IČO: 03586561, se sídlem Praha – Vinoř, Kasalická 154, PSČ 190 17 – zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 61619 (dále jen „správce“ nebo „spolek“), a to pro tyto účely:
a) pro vnitřní potřebu spolku:
k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti spolku v rozsahu, uvedeném v přihlášce;
předávání osobních údajů nadřízeným organizacím (ČHS), partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jejího financování v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště;
b) pro marketingové a informační účely:
vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky – výroční zprávy, brožurky, časopisy) v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů;
zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné činnosti v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon);
Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené v tomto formuláři (přihlášce) a závazné přihlášce do spolku, a dále také název organizační jednotky, jejímž jste Vy nebo Vámi přihlašovaná osoba členem a věková skupina, do které podle věku Vy nebo Vámi přihlašovaná osoba aktuálně patříte.
Tento souhlas udělujete na dobu 5 let ode dne jeho udělení.
Současně prohlašujete, že jste byli informováni o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů máte právo:
kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o Vás nebo Vámi přihlašované osobě zpracovávány,
vyžádat si opravu nebo doplnění uvedených osobních údajů,
žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasíte s jejich výmazem,
žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
vznést námitku proti zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
dostat odpověď na Vaši žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

Přihláška